Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 21, 2011

 1. Zavisnost gubitaka snage turbogeneratora od reaktivnih opterećenja, M. Kostić, Branka B.Kostić, Igor Belić, Nikola Georgijević, str. 1 (1-2011 ) SCIndeks
 2. Uticaj vetrogeneratora na kvalitet električne energije u tački priključenja na distributivnu mrežu, Branka Kostić, Aleksandar Nikolić, str. 21 (2-2011SCIndeks
 3. Uređaji za klimatizaciju i letnji maksimum potrošnje električne energije u mreži PD ED Beograd, Nada Vrcelj, Danka Kecman, str 33 (3-2011SCIndeks
 4. Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije, Sanja Ivković, Predrag Stefanov, Dragan P. Popović, str. 43 (4-2011SCIndeks
 5. Izbor i pravilno korišćenje motora (energetski menadžment motora), Miloje M. Kostić, str. 61 (5-2011SCIndeks
 6. Ocena mogućnosti revitalizovanih agregata u HE Zvornik u uslovima ostrvskog rada, Milan Ivanović, Dragan P.Popović, Saša Minić . str. 79 (6-2011SCIndeks
 7. Karakteristike i mogućnosti računarskog programa za brzu ocenu rada i efekata primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija, Milan Ivanović, Dragan P.Popović, Saša Minić, str. 89 (7-2011SCIndeks
 8. Izbor najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2 sa aspekta naponsko-reaktivnih stanja EES-a Srbije, Milan Ivanović, Dragan P.Popović, Saša Minić, str. 109 (8-2011SCIndeks
 9. Postupak za razdvajanje dodatnih gubitaka opterećenja u transformatoru na dve komponente, Miloje M. Kostić, str. 129 (9-2011SCIndeks
 10. Tiristorski ispravljači sa digitalnim regulatorima zasnovanim na mikrokontroleru 80C196 za sisteme besprekidnog napajanja, Vladimir Vukić, str. 139 (10-2011SCIndeks
 11. Pobudni sistem sinhronog motora baziran na programabilnom logičkom kontroleru, Žarko Janda, Marko Janković, Sava Dobričić, Predrag Ninković, str. 157 (11-2011SCIndeks
 12. Određivanje dinamičkih karakteristika regulatora napona statora i struje pobude elektromašinskog pobudnog sistema sa jednosmernom budilicom, Đorđe Stojić, Slavko Veinović, Milan Milinković, Zoran Ćirić, Dušan Joksimović, Nemanja Milojčić, Dušan Arnautović, str.  169 (12-2011SCIndeks
 13. Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj sistema pobude sinhronih generatora, D.Arnautović, Z.Ćirić, I.Stevanović, Đ.Stojić, N.Milojčić, D.Joksimović, M.Milinković, S.Veinović, M.Bakić, V.Palija, str. 181 (13-2011SCIndeks
 14. Ispitivanja sistema pobude generatora u HE „Uvac“, Nemanja Milojčić, Zoran Ćirić, Dušan Joksimović, Đorđe Stojić, Milan Milinković, Slavko Veinović, str. 197 (14-2011SCIndeks
 15. Ispitivanje kvaliteta rada agregata C u HE „Potpeć“u primarnoj regulaciji snage i učestanosti, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović, Dušan Arnautović, Jelena Pavlović, Jasna Dragosavac, str. 211 (15-2011SCIndeks
 16. Prenaponi preneti iz mreže 220 kV na 15,65 kV nivo bloka transformator-generator u HE “Bajina Bašta”, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, str. 223 (16-2011SCIndeks
 17. Kvar metalnog otpornika za uzemljenje neutralne tačke mreže 35 kV, Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, str. 241 (17-2011SCIndeks
 18. Magnetni monitoring generatora u elektranama EPS, Nenad Kartalović, Blagoje Babić, str. 247 (18-2011SCIndeks
 19. Optimalne lokacije rasklopne opreme u distributivnim mrežama različitih koncepcija napajanja potrošača, Vladica Mijailović, str. 269 (19-2011SCIndeks
 20. Funkcionisanje primarne regulacije učestanosti u EPS-u, Nikola Georgijević, str. 283 (20-2011SCIndeks
 21. Proračun trofaznih tokova snaga, Maja Marković, str. 293 (21-2011SCIndeks