Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 18, 2007

 1. Izbor nominalnog faktora snage generatora i karakteristika njegovog blok-transformatora sa aspekta zahteva elektroenergetskog sistema, Dragan P. Popović, Miloš Lj. Stojković, str.1 (1-2007)
 2. Odziv integrisanog kola izrađenog primenom BIFET procesa u polju X zračenja, Vladimir Vukić, str. 21 (2-2007)
 3. Izbor odnosa kratkog spoja i sinhronih reaktansi generatora sa aspekta zahteva elektroenergetskog sistema, Dragan P. Popović, Miloš Lj. Stojković, str. 35 (3-2007)
 4. Tehnički i ekonomski efekti smanjenja reaktivnog opterećenja u prenosnoj i distributivnim mrežama u Srbiji kompenzacijom na srednjem naponu, Tijana Janjić, Saša Minić, Miloje Kostić, str. 53 (4-2007)
 5. Racionalizacija sopstvene potrošnje električne energije u termoelektrani Morava, Ivan Stanisavljević, Vladimir Sovrlić, Miloje Kostić, str. 69 (5-2007)
 6. Metodologija formiranja prognoze potrošnje električne energije i njene prostorne raspodele i primeri primene, Ana Šaranović, Danka Kecman, Igor Belić, Branislav Ćupić, Milan Ivanović, Vladimir Sovrlić, Ivan Stanisavljević, str. 85 (6-2007)
 7. Unapređenje koncepskijskih rešenja kablovske distributivne mreže 10 i 35 kV u ED Beograd, Saša Minić, Nada Obradović, str. 108 (7-2007)
 8. Rekonstrukcija sistema pobude bloka 4 u TE Nikola Tesla A, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Dušan Joksimović, Nemanja Milojčić, Dušan Arnautović, str. 125 (8-2007)
 9. Objedinjeno upravljanje naponom, otresanjem elektroda i grejanjem izolatora i levkova kod elektrostatičkih filtera, Ilija Stevanović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Sava Dobričić, Slobodan Vukosavić, str. 143 (9-2007)
 10. Prenaponi i struje pri uključenju i isključenju transformatora 35kV/10kV vakuumskim prekidačem, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, str. 153 (10-2007)
 11. Istraživanje prenetih prenapona sa višenaponske na niženaponsku stranu blok transformatora 420kV/15,75kV/15,75 kVproizvodnje ASEA u HE “Đerdap”, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, str. 161 (11-2007)
 12. Merenje jačina električnog i magnetskog polja u termoelektrani “Nikola Tesla-B”, Dejan Hrvić, Momčilo Petrović, str. 175 (12-2007)
 13. Analiza prelaznih režima u elektromotornom pogonu za paletiranje na osnovu parametara kvaliteta električne energije, Vladimir Ćuk, Aleksandar Nikolić, str. 185, (13-2007)
 14. Etaloniranje merne aparature za ispitivanje tačnosti mernih transformatora, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić, str. 195 (14-2007)