Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 14, 1999

  1. Inicijalizacija analiza statičke sigurnosti elektroenergetskih sistema, Dragan P. Popović, str. 1 (1-1999)
  2. Nelinearni matematički modeli pomoćnih uređaja kotla, Slobodan Bogdanović, str. 21 (2-1999)
  3. Matematički modeli za analizu gubitaka električne energije u složenim mrežama, Emilija Radojičić-Turković, Maja Turković, str. 33 (3-1999)
  4. Model sinhrone mašine za analizu uticaja viših harmonika, Lidija Pavlović, Dragan Petrović, Zoran Lazarević, Žarko Janda, str. 49 (4-1999)
  5. Matematički model sistema za regulaciju pobude sinhronog generatora i izbor parametara regulatora, Maja S. Turković, str. 61 (5-1999)
  6. Pouzdanost rada transformatora 110kV/6,3kV u TS “HIP” pri dejstvu prenapona, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Goran Drobnjak, str. 75 (6-1999)
  7. Prenaponska zaštita transformatora u mreži 35 kV Elektrodistribucije Tivat, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, str. 85 (7-1999)
  8. Merenje ambijentnih uslova u zemljištu na trasi 110 kv kablovskog priključnog voda za TS 110/10 kv “Obilić”, Milutin Sredojević, Đorđe Popović, Aleksandra Popovac-Damljanović, str. 99 (8-1999)
  9. Upotreba računara u praktičnoj realizaciji Helmholcovih kalemova, Saša Milić, str. 109 (9-1999)
  10. Uređaj za sekundarno ispitivanje relejnih zaštita – SIR 3, Srđan Milosavljević, Ratomir Milosavljević, str. 117 (10-1999)