Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 23, 2013

 1. Мрежом комутовани фазно регулисани исправљачи са адаптивним дигиталним регулаторима, V. Vukić , str. 1 (1SCIndeks
 2. Izvor stabilisanog monofaznog napona do 60V, struje do 6A i podesivog ugla između napona i struje u granicama 0 do 360°, A. Žigić, S. Milosavljević, I. Lukić, S. Škundrić, D. Bolić, N. Cakić, str. 19 (2SCIndeks
 3. Projektovanje robusnog regulatora pobude na osnovu intervalnog modela generatora, Đ. Stojić, M. Milinković, S. Veinović, D. Joksimović, N. Milojčić, I. Klasnić, D. Arnautović, str.  33 (3SCIndeks
 4. Sistem pobude sinhronog generatora snage 727.5 MVA bloka B1 u TE “Nikola Tesla b”, Z. Ćirić, Đ. Stojić, D. Arnautović, D. Joksimović, M. Milinković, S. Veinović, N. Milojčić, str. 47 (4SCIndeks
 5. Ispitivanje kvaliteta rada agregata A5 u TE „Kolubara“ u primarnoj regulaciji učestanosti, J. Pavlović, D. Džepčeski, V. Stanojčić, D. Arnautović, S. Bogdanović, A. Latinović, D. Duboka, str. 75 (5SCIndeks
 6. Grupna regulacija pobude i reaktivnih snaga u elektrani, J. Dragosavac, Ž. Janda, T. Gajić, S. Dobričić, J. Pavlović, D. Arnautović, str. 85 (6SCIndeks
 7. Komunikacione tehnologije u naprednoj elektroenergetskoj mreži, NMiladinović, V. Polužanski, S. Milosavljević, str. 99 (7SCIndeks
 8. Razvoj distribuiranih merno-upravljačkih sistema za primene u elektroenergetskom sistemu, TGajić, G. Sarić, M. Janković, str. 111 (8SCIndeks
 9. Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja, N. Vrcelj, str. 125 (9SCIndeks
 10. Metodologija za proračun uticaja distribuirane proizvodnje na gubitke energije u distributivnoj mreži, J. Perić, S. Minić, str. 141 (10SCIndeks
 11. Neisporučena električna energija kao pokazatelj efekata automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd, N. Vrcelj, S. Ivković, J. Perić, D. Đorđević, T. Jovanović, B. Ćupić, A. Ivanov, S. Minić, str. 157 (11SCIndeks
 1. Међулабораторијско поређење резултата мерења и прорачуна јачине електричног пољанадземног вода напонског нивоа 35 kV, M. Grbić, A. Pavlović, B. Vulević, str. 165 (12SCIndeks
 2. Prenaponi pri operacijama vakuumskih sklopnih aparata, P. Vukelja, R. Naumov, J. Mrvić, D. Hrvić, str. 177 (13SCIndeks
 3. Интерпретација резултата геоелектричног сондирања заснована на математичком моделу двослојног тла, M. Grbić, D. Salamon, A. Pavlović, str. 189 (14SCIndeks
 4. Analiza mogućnosti formiranja kriterijuma za rano dijagnostifikovanje Parkinsonove bolesti na bazi karakteristika regrutne krive, M. Janković, A. Kačar, str. 199 (15SCIndeks