Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 20, 2010

 1. Karakteristike i mogućnosti računarskog programa za upravljanje naponima generatora u realnom vremenu, Milan Ivanović, Dragan Popović, Miloš Stojković, str. 1 (1-2010)
 2. Analitički pristup merenju gubitaka u gvožđu, Nenad Petrović, Dragan Kovačević, Vladimir Vujičić, Slobodan Milovančev, str. 11 (2-2010)
 3. Proračun snaga trofaznog kratkog spoja u aktuelnoj i perspektivno sagledanoj distributivnoj mreži ED Vranje, Petar Kovačević, Maja Marković, str.  25 (3-2010)
 4. Analiza rada distributivne mreže sa visokim netehničkim gubicima električne energije, Maja Marković, Petar Kovačević, str. 37 (4-2010)
 5. Primena metode generalisanog redukovanog gradijenta (GRG) na problem optimalnog izbora lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u distributivnim mrežama, Nada Vrcelj, Dragan P. Popović, Saša Minić, str. 49 (5-2010)
 6. Softverski alat za proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim sistemima, Milan Ivanović, str. 65 (6-2010)
 7. Uticaj malih hidroelektrana na elektrodistributivnu mrežu ED Pirot, Milan Ivanović, Saša Minić, str. 75 (7-2010)
 8. Perspektiva razvoja mreže 110 kV na području Jugoistoka, Tijana Janjić, str.  87 (8-2010)
 9. Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja, Aleksandar Pavlović, Maja Grbić, str. 105 (9-2010)
 10. Procena merne nesigurnosti pri merenju otpornosti indirektnom metodom , Jelena Delić, Ljubiša Nikolić, str. 121 (10-2010)
 1. Novo postrojenje sa tiristorskim ispravljačima i razvodom jednosmerne struje za napajanje hidroelektrane, Vladimir Vukić, Rajko Prole, Darko Jevtić, str. 143 (11-2010)
 2. Havarije metaloksidnih odvodnika prenapona u mreži 35 kV RB “Kolubara”, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, str. 157 (12-2010)
 3. Napredni sistem upravljanja potrošnjom i brojilima električne energije: Strategija implementacije i primer praktične realizacije, Dragan Kovačević, Aleksandar Rakić, Dalibor Muratović, Saša Minić, str. 165 (13-2010)
 4. Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u, Gordana Radović, Dragan P. Popović, Petar Kovačević, Milan Ivanović, Saša Minić, Slobodan Bogdanović, Zoran Ćirić, Dane Džepčeski, Dušan Arnautović, str.  179 (14-2010)
 5. Ispitivanje električnog dela turbinskog regulatora na ispitnom polju, Dane Džepčeski, Jelena Pavlović, Dušan Arnautović, Slobodan Bogdanović, str.  201 (15-2010)